Istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw 

Polska
Available languages: EN

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt, który radykalnie zmieni zasady odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw. Projektowana regulacja istotnie zwiększy zakres ryzyk dla przedsiębiorstw. Dotychczasowa regulacja była rzadko stosowna (kilkanaście spraw rocznie) i orzekane były stosunkowo niskie kary (nieprzekraczające zwykle dziesiątek tysięcy złotych).

Najważniejsze proponowane zmiany to:

  • Drastyczne podwyższenie kar - kara pieniężna od 10.000 zł do 30.000.000 zł (zamiast maks. 5.000.000 zł) oraz odstąpienie od limitu kary w wysokości 3% przychodów podmiotu zbiorowego

  • Znaczne rozszerzenie zakresu ryzyka odpowiedzialności karnej spółek– zgodnie z projektem będą one karane za wszystkie przestępstwa a nie tylko te, które są zawarte w zamkniętym katalogu, jak jest obecnie

  • Prokurator nie będzie musiał czekać (jak obecnie) na uprzednie prawomocne zakończenie postępowania przeciwko indywidualnym sprawcom i będzie mógł wszcząć postępowanie jednocześnie przeciwko przedsiębiorstwu (Rezygnacja z wymogu uprzedniego skazania osoby fizycznej w celu prowadzenia postępowania przeciwko spółce)

  • Przekształcenie czy połącznie nie będzie uniemożliwiało zastosowania kar za czyny sprzed połączenia lub przekształcenia

  • Odpowiedzialność karna przedsiębiorstw ma dotyczyć tylko dużych podmiotów zbiorowych - projekt nowelizacji wyłącza z definicji podmiotu zbiorowego podlegającego odpowiedzialności (m.in.) następujące pomioty: podmioty zatrudniające - w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych- mniej niż 500 pracowników albo osiągające roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 100 milionów euro i niebędące mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą. Projektodawcy chodzi o skupienie się na dużych przedsiębiorstwach

  • Możliwość uniknięcia przez spółkę odpowiedzialności poprzez samodzielne zgłoszenie przestępstwa, wskazanie osób odpowiedzialnych i naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem oraz możliwość dobrowolnego poddania się karze (plea barganiniing)

Projekt jest obecnie na wczesnym etapie (opiniowania). O szczegółach zmian oraz o ewentualnych modyfikacjach projektu będziemy informowali w kolejnych alertach.