Zelenšie Verejné Obstarávanie ako súčasť stratégie udržateľnosti?

Slovakia
Available languages: DE EN

Verejné obstarávanie môže byť nástrojom na plnenie strategických cieľov v oblasti udržateľnosti ako je podpora inovácií, sociálna inklúzia alebo environmentálna udržateľnosť. Novela zákona o verejnom obstávaní účinná od 31.3.2022 posilní vplyv environmentálneho hľadiska v procese verejného obstarávania.

Sociálne alebo environmentálne hľadisko v najmenej 6 % verejných obstarávaní

Povinnosť zohľadniť sociálne alebo po novom aj environmentálne hľadisko má obstarávateľ, ktorý realizuje najmenej desať verejných obstarávaní v kalendárnom roku. Zjednodušene povedané: obstarávateľ má povinnosť stanoviť ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk v najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní sociálne alebo environmentálne hľadisko.

Čo je environmentálne hľadisko?

Zákonodarca doplnil do zákona novú definíciu s vidinou uľahčenia praktickej aplikácie environmentálnych kritérií vo verejnom obstarávaní.

Environmentálnym hľadiskom je aspekt, ktorý znižuje negatívne vplyvy predmetu obstarávania na životné prostredie alebo im predchádza, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom:

  • znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,

  • znižovania emisií skleníkových plynov,

  • ochrany lesov,

  • predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,

  • zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,

  • využívania obnoviteľných zdrojov alebo

  • efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.

Stratégia Zelenšie Slovensko

Zákonodarca v sprievodných materiáloch k novele konštatuje, že strategickým dokumentom upravujúcim ciele v oblasti zeleného verejného obstarávania je najmä Stratégia Zelenšie Slovensko (Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030). Prijatie novely nemá za cieľ suplovať uvedený dokument. Deklarovaným cieľom novely je predovšetkým prispieť k zmene uvažovania v tom, že environmentálne hľadisko bude v budúcnosti povinne zohľadňované v procesoch verejného obstarávania.