Úrad pre reguláciu sieťových odvetví otvoril verejné pripomienkovanie pre nasledujúce obdobie

Slovakia
Available languages: DE EN

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“) predložil k verejnej konzultácii prepracovanú verziu Regulačnej politiky pre 6. regulačné obdobie (1.1.2023 - 31.12.2027) pre odvetvia elektroenergetiky, plynárenstva, tepelnej energetiky a vodného hospodárstva („Sieťové odvetvia“). Návrh sa týka celého reťazca činností, od výroby, cez prevádzkovanie infraštruktúry (prenos, preprava, distribúcia, rozvod, skladovanie a pod.), až po dodávku koncovému odberateľovi. Do 15. januára 2022 majú regulované subjekty, odborníci a spotrebitelia možnosť sa k dokumentu vyjadriť.

Predložený návrh reflektuje legislatívny balík EÚ „Fit for 55“, pripravovaný plynárenský legislatívny balík „Gas Package“, zimný energetický balík  „Čistá energia pre všetkých Európanov“ a tiež aj skúsenosti získané počas 5. regulačného obdobia Sieťových odvetví. Návrh zahŕňa aj podporu obchodných modelov a technológií, ktoré sú šetrné z hľadiska ochrany klímy a podporu inovácií v Sieťových odvetviach. Upravuje tiež hlavné ciele, ktoré má regulácia Sieťových odvetví sledovať, ako aj rozsah a spôsob jej výkonu.

Po skončení verejného pripomienkovania dôjde zo strany ÚRSO k vyhodnoteniu a najneskôr do 28. februára 2022 k zverejneniu vysporiadania sa podnetmi. Následne budú mať dokument k dispozícii Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Po prijatí regulačnej politiky Regulačnou radou pripraví ÚRSO návrhy nových regulačných vyhlášok. Vyhláškami dôjde k nastaveniu celkového rámca pre 6. regulačné obdobie, ktoré začína 1. januára 2023.