Bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden: nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022

Belgium
Available languages: EN FR

Een wetsvoorstel om de bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022 te hervormen, wordt momenteel onderzocht bij de Kamer. De hoofdlijnen ervan, die tot dusver nog niet opgehelderd zijn, worden hieronder uiteengezet.

De huidige regeling

Ter herinnering: de huidige bijzondere belastingregeling is niet gebaseerd op enige wettelijke bepaling, maar uitsluitend op de administratieve circulaire Ci. RH.624/325.294 van 8 augustus 1983. Dankzij de huidige regeling kunnen de betrokken kaderleden en bedrijfsleiders, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de volgende voordelen:

 • De fictie van de fiscale niet-residentie, waardoor kaderleden alleen worden belast op hun inkomsten van Belgische oorsprong ;
 • De vrijstelling van beroepsbezoldiging voor in het buitenland gewerkte dagen ;
 • Vrijstelling van kosten eigen aan de werkgever, berekend op basis van een technische nota, voor een maximumbedrag van 11.250 € of 29.750 €, alsook de belastingvrijstelling van bepaalde kosten die door de werkgever onbeperkt worden terugbetaald.

Hoofdlijnen van de nieuwe regeling

a.  Toepassingsgebied

Volgens onze - in dit stadium relatief beperkte - informatie zou de wet voorzien in twee categorieën van begunstigden:

 • De ingekomen belastingplichtige, zijnde een werknemer of bedrijfsleider die in aanmerking kan komen voor de toepassing van de regeling op voorwaarde dat :
 1. de jaarlijkse bruto bezoldiging minimaal 75.000 € bedraagt (met uitsluiting van onder andere de vergoeding van terugkerende uitgaven) ;
 2. aanvrager gedurende een periode van 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding, geen Belgisch fiscaal inwoner was EN niet binnen een straal van 150 km van de Belgische grens woonde EN niet onderworpen was aan de Belgische belasting der niet-inwoners voor wat betreft de beroepsinkomsten ;
 3. de aanvrager door een internationale groep naar België wordt gedetacheerd of overgeplaatst OF door een Belgische werkgever in het buitenland wordt aangeworven.
 • De ingekomen onderzoeker, zijnde een werknemer (bedrijfsleiders zijn uitgesloten van het toepassingsgebied) die activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek uitoefent. Er is geen vereiste van minimale bezoldiging, maar de onderzoeker moet daarentegen wel bijzonder kwalificaties kunnen aantonen aan de hand van beroepservaring (minimaal 10 jaar) en diploma.

b.   Voordelen

De voordelen die door de toepassing van deze regeling worden toegekend, zijn voor beide categorieën vergelijkbaar. Zij bestaan uit :

 • Een forfaitaire belastingvrijstelling voor terugkerende uitgaven, gelijk aan 30% van de bruto bezoldiging van de begunstigde. Dit voordeel zou worden beperkt tot een maximum van 90.000 €, een bedrag dat om de drie jaar zou kunnen worden aangepast ;
 • Een ongelimiteerde belastingvrijstelling voor bepaalde kosten die door de werkgever worden vergoed, zoals een verhuisvergoeding, een huisvestingsvergoeding of schoolgeld. Deze kosten moeten worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken ;
 • De algemene regels voor de vaststelling van de fiscale woonplaats zijn van toepassing. De begunstigde zou in principe kunnen worden beschouwd als een Belgische fiscale inwoner (het blijft uiteraard mogelijk om het niet hebben van fiscale woonplaats in België aan te tonen door het voorleggen van een certificaat van fiscaal inwonerschap in een andere Staat). Als Belgisch fiscaal inwoner zal de begunstigde verplicht zijn alle wereldwijde inkomsten in België aan te geven. In toepassing van internationale belastingverdragen zullen bepaalde inkomsten uit buitenlandse bron in België vrijgesteld zijn met progressievoorbehoud, d.w.z. dat er rekening wordt gehouden met de buitenlandse inkomsten bij de bepaling van het effectieve belastingtarief in België.

De aanvraag voor toepassing van de regeling moet worden ingediend binnen drie maanden na indiensttreding in België. De aanvraag is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van indiensttreding en kan met drie jaar worden verlengd.

Invoering van een overgangsregeling

De personen die onder de huidige belastingregeling voor buitenlandse kaderleden vallen, kunnen nog gedurende twee jaar, d.w.z. tot en met 31 december 2023, van deze regeling gebruikmaken.

Zij kunnen ook een aanvraag indienen voor de nieuwe -in sommige gevallen voordeligere - regeling, op voorwaarde dat :

 • zij voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de nieuwe regeling vanaf de eerste indiensttreding ;
 • zij hebben niet langer dan vijf jaar van de bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden gebruikgemaakt;
 • de aanvraag wordt ingediend op uiterlijk 30 juni 2022.

De toepassing van de nieuwe regeling kan worden toegestaan voor een periode die overeenkomt met de resterende tijd in de maximumperiode van vijf jaar vanaf de eerste indiensttreding.

Indien het verzoek wordt afgewezen, gaan de voordelen van de bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden definitief verloren.

 

Deze nieuwe wetgeving zal de huidige regeling dus ingrijpend wijzigen.

In afwachting nodigen wij u uit uw werknemers te identificeren voor wie, gelet op het toepassingsgebied, de toepassing van de nieuwe regeling mogelijk zou zijn.

Wij zullen u op de hoogte houden van de inwerkingtreding van deze nieuwe wet en de uiteindelijke werkingssfeer ervan.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst of indien u de gevolgen voor uw werknemers wilt controleren.