Interwencja produktowa KNF w zakresie umów ubezpieczenia na życie z UFK

Poland
Available languages: EN

W dniu 15 lipca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wydała długo wyczekiwaną przez rynek tzw. interwencję produktową. Zgodnie z decyzją KNF, od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można wprowadzać do obrotu, dystrybuować ani sprzedawać umów ubezpieczenia na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym („Umowy Ubezpieczenia z UFK”) spełniających kryteria wskazane przez KNF.

Jakich produktów dotyczy zakaz?

Zakaz dotyczy Umów Ubezpieczenia z UFK spełniających co najmniej jedno z kryteriów:

  1. średni zwrot jest niższy niż 50% stopy procentowej dla określonego w decyzji okresu według odpowiedniej struktury terminowej stopy wolnej od ryzyka; lub

  2. określone w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zasady i ograniczenia inwestycyjne nie zapewniają, aby środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie były lokowane w instrumenty contingent convertibles1.

Jakie są wyłączenia spod zakazu?

KNF wskazał, że:

  • zakaz nie dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualnych Kont Emerytalnych;

  • zakaz dotyczący instrumentów contingent convertibles nie dotyczy Umów Ubezpieczenia z UFK, które związane są z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym utworzonym przed 1 stycznia 2022 r., o ile sposób lokowania środków tego funduszu zapewnia, że nie są one lokowane w instrumenty contingent convertibles;

  • przystąpienie ubezpieczonego do grupowej Umowy Ubezpieczenia z UFK zawartej przed 1 stycznia 2022 r., jak indywidualna kontynuacja takiej Umowy Ubezpieczenia z UFK, nie są objęte zakresem tej decyzji.

Kto powinien podjąć działania?

KNF oczekuje, że do decyzji zastosują się zarówno krajowe, jak i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia na terytorium Polski. Ponadto, krajowe zakłady ubezpieczeń zostały zobowiązane do stosowania decyzji również do Umów Ubezpieczenia z UFK oferowanych poza granicami Polski.

Zakłady ubezpieczeń powinny więc podjąć działania zmierzające do dostosowania oferowanych produktów do wymogów określonych w decyzji. KNF zapowiedział już w tym zakresie kontrole. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji o decyzji i działaniach jakie należy w związku z nią wdrożyć w zakładzie ubezpieczeń.


[1] KNF wskazuje, że przez instrumenty contingent convertibles rozumie obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane lub inne instrumenty i umowy, w przypadku których, w razie wystąpienia określonego w warunkach emisji lub umowie zdarzenia inicjującego, emitent lub dłużnik dokonuje ich umorzenia, w formie odpisu trwałego albo odpisu tymczasowego obniżającego wartość nominalną instrumentu lub zobowiązania w całości lub w części, lub zamiany ich na akcje, lub też dokonuje umorzenia odsetek w całości lub części za dany okres odsetkowy lub wstrzymania ich wypłaty na czas nieoznaczony, jeżeli te obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane, instrumenty lub umowy są emitowane lub zawierane przez dłużnika w celu ich zakwalifikowania lub już zostały zakwalifikowane do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.