Propozycja istotnych zmian w zakresie kar pięnieżnych nakładanych na osoby zarządzające zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji

Poland
Available languages: EN

W opublikowanym w lipcu projekcie ustawy1  („Projekt”) zaproponowano szereg zmian dla całego sektora finansowego. Jedna ze zmian dotyczy zasad nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) kar pieniężnych na osoby zarządzające zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji.

Co się zmieni?

Zmiany w zakresie zasad nakładania przez KNF kar pieniężnych na osoby zarządzające zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji obejmują:

  1. wprowadzenie „szybszej” ścieżki nakładania kar (bez konieczności wydania tzw. decyzji zobowiązującej);

  2. rozszerzenie katalogu osób, na które kara pieniężna może zostać nałożona;

  3. podwyższenie limitów kar pieniężnych.

Do nałożenia kary pieniężnej wystarczy niezastosowanie się do zaleceń KNF

Obecnie, w przypadku niezastosowania się przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji do zaleceń KNF w wyznaczonym terminie, KNF może wydać decyzję zobowiązującą do wykonania tych zaleceń. Następnie, gdy decyzja nie zostanie wykonana, KNF może podjąć dalsze czynności nadzorcze, w tym nałożyć karę pieniężną na członka zarządu lub prokurenta. Projekt przewiduje, że KNF będzie mógł nałożyć karę pieniężną od razu w przypadku niezastosowania się do zaleceń. Nie będzie więc konieczne wydanie przez KNF decyzji zobowiązującej do wykonania zaleceń.

KNF będzie mogła nałożyć karę pieniężną na członka rady nadzorczej

Projekt rozszerza katalog podmiotów, na które KNF będzie mógł nałożyć karę pieniężną o członków rady nadzorczej. Oznacza to, że kary pieniężne będą mogły być nakładane na członków zarządu, członków rady nadzorczej lub prokurentów zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, którzy pełnili funkcję w okresie wyznaczonym przez KNF na wykonanie zaleceń lub w okresie, w którym nastąpiły naruszenia.

Zwiększenie maksymalnej wysokości kary pieniężnej

Obecnie kara pieniężna na członków zarządu i prokurentów może zostać nałożona w maksymalnej wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy - do wysokości 100.000 zł. Projektodawca, na wzór regulacji obowiązujących w sektorze bankowym, proponuje zwiększenie maksymalnej kwoty kary pieniężnej do 20.000.000 zł.

Co istotne, projektodawca proponuje również określenie katalogu okoliczności, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej (m.in. wagę i czas trwania naruszenia, skalę uzyskanych korzyści czy gotowość do współpracy z KNF).

Obecnie Projekt jest na etapie opiniowania. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji o proponowanych zmianach ustawodawczych i ich wpływie na działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.


[1] Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.