Türkiye, Rekabet soruşturmalarında de minimis esnekliği yaratan Tebliğ yayınladı

Turkey
Available languages: EN

16 Mart 2021 tarihinde Rekabet Kurumu ("Kurum"), 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu ("Kanun") madde 41 kapsamında tanımlanan de minimis ilkesinin ayrıntılarını belirleyen 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ'i ("2021/3 sayılı Tebliğ") yürürlüğe koydu. 2021/3 sayılı Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Arka Plan

Önceki makalemizde de belirtildiği gibi, Kanun 26 yıl sonra önemli ölçüde değiştirilmiş ve zaman verimliliği ve piyasadaki rakipler için yasal kesinlik sağlamak adına soruşturma eşikleri belirlenmiştir.

Sonuç olarak Kurum, ihlalin rekabeti önemli ölçüde kısıtlamaması durumunda ve Kurum tarafından belirlenen piyasa payları ve cirolar gibi belirli kriterler aşılmadığı sürece soruşturma yapmamaya karar verebilir. Fiyat belirleme, müşteri veya bölge paylaşımı ve arzın kısıtlanması gibi ağır ihlal durumlarında Kurum, soruşturma yürütmek zorundadır.

2021/3 sayılı Tebliğ'de yer alan eşik değerler ve kriterler 2014 tarihli AB De Minimis Bildirimi ile uyumludur.

Belirlenen soruşturma eşiklerine ilişkin genel hükümler

2021/3 sayılı Tebliğ uyarınca Kurum, ihlalin rekabeti önemli ölçüde sınırlandırmadığı ve ağır bir ihlal niteliği taşımadığı hallerde soruşturma yürütmeyebilir. Ne var ki, aşağıdaki koşulların ve eşiklerin sağlanması, doğrudan bir muafiyet sağlamaz.

Soruşturmaya konu anlaşma veya kararların rekabeti önemli ölçüde kısıtlamadığını tespit ettiği hallerde Kurum, devam eden soruşturmaya son vermeye yetkilidir.

Kurum, her vakanın eşik değerleri aşıp aşmadığı ya da "rekabetin kısıtlanması" tanımında belirlenen kriterlere uyup uymadığını belirlemek için ayrı ayrı değerlendirileceğini belirtmektedir.

Rekabeti önemli ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararlar

2021/3 sayılı Tebliğ uyarınca, aşağıdaki anlaşmalar, ağır ihlal durumları hariç olmak üzere, rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamamaktadır:

  • Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %15 aşmaması halinde, ya da
  • Diğer hallerde, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10 eşiğini aşmaması halinde.

Ayrıca, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde %10 aşmaması halinde ilgili kararlar, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamamaktadır.

Ne var ki, ilgili pazarın %50’den fazlasını kapsayan rakip ve rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından bu eşik: dikey sınırlamalarla oluşturulan paralel ağlarla ilgili anlaşmalar için %5 olarak uygulanacaktır.

2014 tarihli AB De Minimis Bildirimi ile paralel olarak, iki (2) takvim yılı boyunca belirtilen eşikleri sadece %2 orana kadar aştığı takdirde ilgili anlaşma veya kararların piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilecektir.

Pazar paylarını nasıl hesaplarsınız?

Teşebbüslerin pazar payı, pazardaki satış değeri veya uygun olduğu hallerde alım değeri bazında hesaplanacaktır. Eğer satış veya alım değeri verilerine ulaşılamıyorsa miktar gibi güvenilir pazar verilerine dayalı tahminler, pazar paylarını hesaplamak için kullanılabilir.

Öte yandan, yukarıdaki eşiklerin uygulanmasında, anlaşma veya karar dönemindeki her bir takvim yılı için bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanan pazar payları dikkate alınır.

Ayrıca, soruşturma konusu teşebbüslerin pazar paylarının belirlenmesinde 2010/4 sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" madde 8 uygulanacaktır.

2021/3 sayılı Tebliğ hükümlerinin, 2021/3 sayılı Tebliğ'in yürürlük tarihi itibari ile yürütülmekte olan soruşturma ve ön incelemeler bakımından da uygulanacağını unutmayınız.

Yeni hükümlerin uygulanması hakkında daha fazla bilgi için kendi CMS danışmanınıza veya yerel CMS uzmanlarına başvurun: Dr. Döne Yalçın veya Arcan Kemahlı.