Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w sprawach konsumenckich

Poland
Available languages: EN

Trwają prace nad zmianami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które nadadzą Prezesowi UOKiK nowe uprawnienia w sprawach konsumenckich. Mają one pozwolić na skuteczniejsze ściganie przedsiębiorców naruszających prawa konsumentów, w tym w szczególności w dobie cyfryzacji gospodarki.

Projekt nowelizacji jest związany z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego rozporządzenia unijnego nr 2017/2394 (tzw. Rozporządzenie CPC) w sprawie współpracy organów Państw Członkowskich odpowiedzialnych za realizację ochrony konsumentów. Rozporządzenie określa m.in. kompetencje jakie powinny zostać udzielone takim organom przez Państwa Członkowskie, aby mogły one skutecznie realizować swoje zadania.

Do najważniejszych zmian proponowanych w nowelizacji należą:

  • Wprowadzenie przeszukań w sprawach konsumenckich – dotychczas przeszukiwania mogły być prowadzone przez Prezesa UOKiK jedynie w przypadku podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję, a w sprawach konsumenckich obowiązywały jedynie kontrole. Na mocy projektu przeszukania mają być możliwe również w sytuacji podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami.
  • Umożliwienie blokowania stron internetowych – jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie, w razie uprawdopodobnienia, iż dana praktyka przedsiębiorcy narusza prawa konsumentów, a dalsze jej stosowanie może spowodować poważne zagrożenia dla konsumentów, Prezes UOKiK będzie mógł nakazać przedsiębiorcy: (i) zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na daną stronę internetową; (ii) usunięcia treści, ograniczenia dostępu lub wyłączenia strony; (iii) usunięcie domeny internetowej (usunięte domeny mają być następnie wpisywane do specjalnego rejestru). Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mają być zobowiązane do blokowania dostępu do domen internetowych wpisanych do powyższego rejestru oraz do przekierowywania połączeń odwołujących się do nazw takich domen.
  • Rozszerzenie uprawnień „tajemniczego klienta – planowane zmiany pozwolą na kontrolę całej procedury zakupowej, aż do momentu zawarcia umowy. Dotychczas możliwe było jedynie podjęcie czynności zmierzających do zakupu, bez możliwości sfinalizowania transakcji. Po wprowadzeniu zmian urzędnicy – z zastosowaniem ukrytej lub przybranej tożsamości – będą mogli zweryfikować cały proces kontraktowania, w tym korzystając z urządzeń służących do rejestracji dźwięku lub obrazu, bez informowania o tym kontrolowanego.
  • Lista organizacji konsumenckich uprawnionych do kierowania „ostrzeżeń zewnętrznych”Prezes UOKiK będzie prowadził listę organizacji konsumenckich uprawnionych do kierowania ostrzeżeń do Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej o podejrzeniach, że doszło do naruszenia objętego rozporządzeniem CPC. Prezes UOKiK nie będzie zobowiązany do wszczynania postępowań w odpowiedzi na powyższe ostrzeżenia, jednak sygnał z wyspecjalizowanej organizacji konsumenckiej w wielu przypadkach może przyczynić się do otwarcia formalnego postępowania.

Projekt nowelizacji trafił obecnie do konsultacji międzyresortowych. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od daty ich ogłoszenia (z wyjątkiem przepisów dotyczących rejestru usuniętych domen internetowych, które wejdą w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia).

Będziemy przyglądać się dalszemu przebiegowi procesu legislacyjnego oraz przekazywać kolejne informacje o postępach prac.