Nadchodzą istotne zmiany podatkowe

Polska
Available languages: EN

Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które zgodnie z planami Ministerstwa Finansów mają zacząć obowiązywać już za 3 miesiące tj. od 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli prowadzą Państwo działalność:

  • w formie spółek komandytowych lub spółek jawnych

  • w sektorze nieruchomości

  • w formie grupy kapitałowej

albo

  • osiągają przychody powyżej 50 mln euro

  • planują połączenie spółek lub ich likwidację

  • stosują przepisy o cenach transferowych 

planowane zmiany mogą mieć dla Państwa szczególne znaczenie. Nowe przepisy podatkowe mają obejmować m.in.

a) opodatkowanie CIT spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy przewiduje opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz obciążenie wspólników podatkiem od dochodu z tytułu udziału w zysku spółki. Jednocześnie, komplementariusze będą mogli proporcjonalnie odliczyć podatek zapłacony przez spółkę, natomiast w przypadku komandytariuszy możliwe będzie zwolnienie od podatku 50% przychodów z tytułu udziału w zysku spółki (jednak nie więcej niż 60 tys. zł oraz pod warunkiem braku powiązań z komplementariuszem). W związku z powyższymi zmianami, spółki komandytowe mające rok podatkowy inny niż kalendarzowy będą zobowiązane do zamknięcia ksiąg z dniem 31 grudnia 2020 r.

b) opodatkowanie CIT niektórych spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

Spółki jawne będą objęte zakresem CIT, jeżeli w gronie wspólników znajdą się podmioty inne niż osoby fizyczne, a równocześnie spółka jawna nie złoży organom podatkowym informacji o tym, kto będzie opodatkowywał przychody z takiej spółki. Oświadczenie należy złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego oraz aktualizować je w przypadku zmian. W konsekwencji spółki jawne mające rok podatkowy inny niż kalendarzowy również będą zobowiązane do zamknięcia ksiąg z dniem 31 grudnia 2020 r.

c) Wprowadzenie tzw. ”spółki nieruchomościowej”

Projekt przepisów wprowadza instytucję tzw. spółki nieruchomościowej, tj. podmiotu innego niż osoba fizyczna, w którym na pierwszy dzień roku podatkowego (dla podmiotów rozpoczynających działalność) lub na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (dla pozostałych podmiotów) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiły nieruchomości (lub prawa do nieruchomości) położone w Polsce. Spółka nieruchomościowa zostanie zobowiązana do corocznego przekazywania Szefowi KAS informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach. Ponadto, spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Polski będzie zobowiązana do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego w Polsce, pod rygorem kary pieniężnej do 1 mln zł. Podmioty z UE lub EOG byłyby zwolnione z obowiązku wyznaczenia przedstawiciela podatkowego.

Jeżeli nabywającym lub zbywającym prawa udziałowe w takim podmiocie będzie nierezydent, to spółka nieruchomościowa będzie jako płatnik odpowiedzialna za odprowadzenie do urzędu skarbowego należnego podatku od dochodu udziałowców (PIT lub CIT).  

d) Nowy obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości strategii podatkowej

Podatkowe grupy kapitałowe, podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro oraz spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, pod rygorem kary pieniężnej do 250 tys. zł. Strategia podatkowa ma obejmować informacje m.in. o liczbie złożonych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej czy raportów o schematach podatkowych. 

e) Opodatkowanie „dywidendy rzeczowej” wypłacanej przy likwidacji spółki

Jeżeli w wyniku podziału między wspólników / akcjonariuszy majątku likwidowanej spółki zostanie uregulowane w ten sposób zobowiązanie, to po stronie spółki powstanie przychód w wysokości uregulowanego zobowiązania.

f) Ograniczenia w rozliczaniu strat

Ograniczenie w rozliczaniu strat zostanie rozszerzone również na podatników przejmujących inne podmioty (w sytuacji zmiany przedmiotu działalności lub zmian w strukturze udziałowej). Obecnie, ograniczenie w rozliczaniu strat dotyczy głównie sytuacji, gdy stratę poniósł podmiot przejmowany.

g) Zmiany w zakresie cen transferowych

Przy transakcjach z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tzw. „raju podatkowego” próg sporządzenia dokumentacji cen transferowych zostanie obniżony do 100 tys. zł. Będzie to dotyczyć również sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty podmiotu będzie miał miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium „raju podatkowego”. Ponadto, lokalna dokumentacja cen transferowych będzie musiała zawierać uzasadnienie gospodarcze dla transakcji z podmiotem z „raju podatkowego”.

Biorąc pod uwagę możliwość dalszych modyfikacji projektu ustawy oraz różnorodne uwarunkowania biznesowe i prawne Państwa działalności, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami, którzy doradzą, jak najlepiej przygotować się do planowanych zmian.