Levensverzekeraars verplicht om uitkeringen snel uit te betalen

Belgium
Available languages: EN FR

Op basis van de aanbevelingen van de Ombudsman voor Verzekeringen - die vaak klachten ontvangt betreffende laattijdige betaling van levensverzekeringscontracten – is recentelijk een wet aangenomen om de termijn vast te stellen waarbinnen betalingen in het kader van levensverzekeringscontracten dienen worden gedaan.

Deze nieuwe wettelijke voorschriften hebben enkel betrekking op levensverzekeringscontracten van een verzekeringnemer die in België woont.

Verzekeraars die actief zijn in de levensverzekeringssector zijn nu verplicht om aan de begunstigde van een levensverzekeringspolis schriftelijk een lijst van documenten en informatie te verstrekken die nodig zijn om een verzekeringsuitkering te kunnen doen. Dergelijke documenten en informatie dienen redelijk en relevant te zijn en mogen geen documenten of informatie te bevatten die de verzekeraars reeds aan de begunstigden of aan derden hebben opgevraagd.

De lijst dient door de verzekeraar te worden meegedeeld binnen twee weken nadat de verzekeraar een verzoek tot betaling in het kader van de levensverzekeringspolis heeft ontvangen. Deze termijn van twee weken wordt echter opgeschort indien de verzekeraar niet over voldoende gegevens beschikt om een of meer begunstigden te identificeren of te lokaliseren. De verzekeraars dienen alle redelijke stappen te ondernemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verkrijgen, waarna de oorspronkelijke termijn wordt hervat. De verzekeraars moeten de reden voor de opschorting van de termijn kunnen aantonen. Indien de door de verzekeraar ontvangen documenten en informatie niet bevredigend zijn, kan de verzekeraar binnen een maand om aanvullende informatie verzoeken.

Zodra alle noodzakelijke documenten en informatie zijn verstrekt, is de verzekeraar verplicht de verzekeringsuitkering binnen een maand uit te betalen. Deze termijn wordt echter opgeschort indien de uitkering om redenen buiten de wil van de verzekeraar niet kan worden verricht. De termijn wordt hervat wanneer de desbetreffende problemen zijn opgelost. De redenen voor de opschorting moeten worden gedocumenteerd.

Bij niet-naleving van de hierboven vermelde termijnen is de verzekeraar verplicht tot het betalen van vertragingsrente.

Er zij op gewezen dat de verzekeraars een recht van verhaal hebben op verzekeringsagenten of -makelaars die handelen in de hoedanigheid van agenten van de verzekeraar wanneer de betalingsachterstand door deze agenten werd veroorzaakt.