Tarcza 4.0 – zmiany dotyczące użytkowania wieczystego

Polska
Available languages: EN

W Sejmie zostały zakończone prace nad kolejnym aktem prawnym z zakresu „Tarczy Antykryzysowej”, czyli projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (zw. „Tarczą 4.0”). Ustawa w zakresie użytkowania wieczystego przewiduje kolejne, znaczne wydłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej oraz obniżenie wysokości opłaty. Akt oczekuje obecnie na dalsze prace w Senacie.

Przedłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (poza nielicznymi wyjątkami) wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok (art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami, „u.g.n.”). Zgodnie z przepisami uchwalonymi w zw. z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 termin ten wydłużono do 30 czerwca 2020 r. Uchwalona ustawa tzw. Tarczy 4.0 przedłuża termin na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z 30 czerwca 2020 roku na 31 stycznia 2021 roku. Przedłużenie to obowiązuje również w przypadkach ustalenia wcześniejszego terminu zapłaty (zgodnie z art. 71 ust. 4 u.g.n.).

Wielu użytkowników wieczystych otrzymało w ostatnim okresie pisma od właściwych organów administracyjnych, informujące o terminie wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do 30 czerwca 2020 r. Jeśli uchwalone przez Sejm przepisy przyjmie Senat, pisma te okażą się bezprzedmiotowe: termin uiszczenia opłaty rocznej upływać będzie bowiem dopiero 31 stycznia 2021 roku. Biorąc pod uwagę wysokość tych opłat, zmieniony termin wnoszenia opłaty niewątpliwie pomoże przedsiębiorcom poprawić ich płynność finansową.

Obniżenie opłaty – nieruchomości Skarbu Państwa

Tarcza 4.0 przewiduje także obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok. Obniżenie to dotyczy nieruchomości:

  1. będących własnością Skarbu Państwa,
  2. wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obniżenie opłaty następuje proporcjonalne do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19. Przysługuje ono przedsiębiorcom dotkniętym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, u których wystąpił spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia w odpowiednim organie wniesienia opłaty w obniżonej wysokości, w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
  2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia w odpowiednim organie wniesienia opłaty w obniżonej wysokości, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
  3. W przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.
  4. Przedsiębiorca, chcąc skorzystać z możliwości wniesienia obniżonej opłaty, winien:
  5. zgłosić przed 31 stycznia 2021 r. w odpowiednim organie wniesienia opłaty w obniżonej wysokości,
  6. nie posiadać zaległości w uiszczaniu zobowiązań publiczno-prawnych za okres do końca III. kwartału 2019 r.,
  7. dokonując zgłoszenia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, oświadczyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości wskazanej w ustawie, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań oraz o wykorzystywaniu danej nieruchomości na cele gospodarcze.  

Obniżenie opłaty – nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

W przypadku nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będzie możliwe, o ile właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o odpowiednim zastosowaniu przepisów o proporcjonalnym obniżeniu opłaty rocznej.

Obniżenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego znajdzie zastosowanie, na przykład, przy nieruchomościach zabudowanych centrami handlowymi czy budynkami hotelowymi. W obu przypadkach decyzje władz wprowadzające znaczne ograniczenia czy wręcz całkowity zakaz prowadzenia w tych budynkach działalności gospodarczej doprowadziły zarazem do obniżenia obrotów właścicieli budynków.