Zmiana przepisów daje nowe możliwości wykorzystania uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz stwarza szansę na szybsze rozwiązywanie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Poland
Available languages: EN

Nowe przepisy „Ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych („Ustawa”)” modyfikują i regulują w jednym akcie prawnym zasady zawierania APA oraz procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Nowe przepisy dotyczące zawierania APA wprowadziły kilka zmian w porównaniu do regulacji dotychczas obowiązujących zawartych w dziale IIa Ordynacji podatkowej), w tym: 

• zmianę procedury wydawania decyzji w sprawie APA, w szczególności możliwe będzie objęcie decyzją w sprawie APA okresu już od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym został złożony wniosek. Ponadto podatnicy zyskują m.in. możliwość oficjalnego zorganizowania spotkania wstępnego z organami podatkowymi w sprawie APA (dotychczas była to nieformalna praktyka)

zmianę zakresu wniosku o wydawanie decyzji APA: choć sam zakres wymaganych informacji we wniosku nie ulega zasadniczym zmianom, to jego poszczególne elementy zostały ujednolicone z przepisami o dokumentacji cen transferowych. Ponadto, wprowadzony został obowiązek dołączania do wniosku kopii większości jego elementów w postaci elektronicznej, umożliwiającej ich edycję;

wprowadzenie możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji APA przez zagranicznego inwestora, planującego inwestycję w Polsce.

Wprowadzone zmiany powinny usprawnić proces prowadzenia postępowań o wydanie decyzji o APA który obecnie trwa, według szacunków Ministerstwa Finansów, od 10 do nawet 35 miesięcy. Niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem dla podatników jest wprowadzenie możliwości objęcia decyzją o APA okresu od początku roku podatkowego podatnika, w którym złożono wniosek.

Uzyskanie decyzji APA jest jedyną możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych przekraczających limit wynikający z art. 15e Ustawy o CIT (w tym również tych poniesionych w 2018 i 2019 roku – pod warunkiem złożenia wniosku o APA do końca 2019 roku).

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Ustawa wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, co wynika z implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852. Nowa procedura jest dostępna wyłącznie dla członków Unii Europejskiej i może być zastosowana w każdej sprawie dotyczącej podwójnego opodatkowania (w tym w sporze dotyczącym cen transferowych).

Przewiduje ona szereg uproszczeń dla osób fizycznych oraz mniejszych przedsiębiorstw (w rozumieniu Ustawy), a także wprowadza ramy czasowe (procedura co do zasady powinna trwać od 3 do 5 lat od złożenia wniosku o jej rozpoczęcie) i instytucjonalne oraz zasady, na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania się.

Nowa procedura stanowi uzupełnienie dostępnych dotychczas środków rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, obejmujących:

• postępowania prowadzone na podstawie Konwencji Arbitrażowej (wyłącznie w przypadku cen transferowych); oraz

• postępowania prowadzone na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Umowa o współdziałaniu

Ustawa wprowadza również po raz pierwszy w Polsce możliwość zawarcia z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałaniu. Dotyczy ona podatników o przychodach przekraczających w poprzednim roku podatkowym 50 mln EUR. Zawarcie umowy o współdziałaniu z Szefem KAS z jednej strony oznacza konieczność poddania się audytom podatkowym, z drugiej natomiast daje podatnikom szereg udogodnień, obejmujących m.in.: 

• usprawnienia w otrzymywaniu interpretacji podatkowych i decyzji APA;

• większą pewność i ograniczenie ryzyka podatkowego.

Gdyby zainteresowały Państwa bliżej powyższe zmiany wprowadzone w Polsce, zachęcamy do kontaktu.