Nowe prawo zamówień publicznych coraz bliżej

Poland
Available languages: EN

11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę - Prawo zamówień publicznych, która ma zastąpić dotychczas obowiązującą regulację.

Uchwalona wersja ustawy jest zbliżona do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i przyjętego przez Radę Ministrów, o którym pisaliśmy tutaj. W wyniku prac w Sejmie naniesione zostały poprawki głównie o charakterze porządkującym. W dalszej kolejności ustawa trafi pod obrady Senatu, który może wnieść o przyjęcie ustawy bez zmian, zaproponować poprawki albo wnioskować o jej odrzucenie w całości. Po zakończeniu prac parlamentarnych, ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi RP.

Zasadniczym celem liczącej ponad 600 artykułów ustawy ma być zwiększenie konkurencyjności na rynku zamówień publicznych oraz zapewnienie szerszego dostępu do rynku dla wykonawców z sektora MŚP. Jedną z kluczowych zmian ma być wprowadzenie uproszczonej procedury dla zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych. Przepisy nowej ustawy mają także zrównoważyć pozycję stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca przewidział ponadto rozwiązania mające na celu usprawnienie procedury odwoławczej.

Nowe przepisy prawa zamówień publicznych mają wejść w życie z początkiem 2021 r.