Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych w Sejmie

Poland
Available languages: EN

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych został przyjęty przez Radę Ministrów, wpłynął już do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania.

Nowa rozbudowana regulacja ma na celu uporządkowanie przepisów oraz wprowadzenie rozwiązań, które sprzyjałyby zwiększeniu przejrzystości i efektywności udzielanych zamówień publicznych. Projektowane rozwiązania zawierają szereg zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów. Spośród kluczowych zmian warto wyróżnić następujące nowości proceduralne:

  • wprowadzenie nowej uproszczonej procedury udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych – ustawodawca przewidział nowy tryb nazwany trybem podstawowym, w ramach którego zamawiający będzie miał do wyboru trzy warianty postępowań: (i) tryb podstawowy bez negocjacji, w którym zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez możliwości negocjacji ofert; (ii) tryb podstawowy z możliwością negocjacji treści ofert, oraz (iii) tryb podstawowy z obowiązkowymi negocjacjami, w którym zamawiający negocjuje treść złożonych ofert w celu ich ulepszenia;

  • wpro­wa­dze­nie ka­ta­lo­gu klau­zul abuzywnych w umo­wie o za­mó­wie­nie pu­blicz­ne – rozwiązanie to ma służyć ograniczeniu przerzucania wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę. Za niedozwolone uznane zostały m.in. postanowienia dotyczące naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienia (chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia). Warto zauważyć, że katalog ma charakter zamknięty, a zatem zakaz nie będzie obejmował innych klauzul potencjalnie niekorzystnych dla wykonawców;

  • wprowadzenie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów na tle realizacji umowy o zamówienie publiczne – to nowe rozwiązanie ma wpłynąć na zapewnienie stronom możliwość tańszego i szybszego zakończenia sporu. Skorzystanie przez zamawiającego i wykonawcę z mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu ma być fakultatywne i trwać nie dłużej niż dwa miesiące. W przypadku przekroczenia określonych w projekcie wartości zamówienia lub wartości przedmiotu sporu, postępowanie ma być prowadzone przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP a w pozostałych przypadkach - przez inny ośrodek mediacyjny.

Zgodnie z projektem, nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.