Projekt zmian dotyczący "split payment"

Poland
Available languages: EN

W ostatnim czasie Minister Finansów opublikował projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzający obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. „split payment”). Jak wynika z projektu, obowiązek stosowania mechanizmu split payment będzie dotyczył faktur dokumentujących płatności przekraczające 15 000 zł, które dotyczą towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT (w załączeniu).

Wśród towarów i usług do których zastosowanie ma znaleźć obligatoryjny mechanizm split payment są m.in. roboty budowalne (poz. 98-144 załącznika). Inne towary i usługi to np.

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • węgiel;
  • wybrane części do samochodów i motocykli.

W zw. z wprowadzeniem powyższego obowiązku, mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie stosowany w stosunku do towarów i usług objętych obowiązkowym split payment.

Ponadto projekt ustawy przewiduje sankcje za niedostosowanie się do nowych obowiązków. Wprowadzona ma być sankcja karnoskarbowa dla osób odpowiedzialnych za wystawienie faktury VAT, które dokonają tego wbrew wprowadzanym przepisom w postaci grzywny do 720 stawek dziennych (ok. 21 600 000 zł). Ponadto przewiduje się osobną sankcję dla podatników niebędących osobami fizycznymi w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, co do której nie dopełniono obowiązku zastosowania mechanizmu split payment.

Jeżeli projekt wejdzie w życie w tym kształcie, zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2019 r.