Platforma e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Poland
Available languages: EN

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie pierwsza część przepisów ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Obowiązujące przepisy zmierzają do zapewnienia narzędzi niezbędnych do e-fakturowania i przewidują:

  • utworzenie elektronicznej platformy, która ma służyć przesyłaniu drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień, koncesji oraz partnerstwa a także
  • zamieszczenie na tej platformie niezbędnej dokumentacji organizacyjno-technicznej zawierającej m.in. opis funkcjonowania oraz zasady korzystania z platformy.

Wersja testowa platformy pod nazwą Platforma Elektronicznego Fakturowania jest już dostępna w serwisie www.efaktura.gov.pl przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania (wyłącznie w języku polskim).

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Elektroniczne przesyłanie faktur i innych dokumentów

Po wejściu w życie pozostałych przepisów ustawy zamawiający zobowiązani będą do odbierania za pośrednictwem platformy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych przez tych wykonawców, którzy wybiorą taką formę komunikacji. Zgoda zamawiającego (odbiorcy) na stosowanie faktur elektronicznych, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, nie będzie tu wymagana.

Możliwe będzie także wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy – pod warunkiem, że druga strona wyrazi na to zgodę. Lista tych dokumentów zostanie określona w drodze rozporządzenia.

Stosowanie przepisów o e-fakturowaniu

Powyższe zasady dotyczące przekazywania faktur i innych dokumentów wejdą w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r. z zastrzeżeniem niektórych zamówień publicznych albo koncesji podlegających odpowiednio wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych albo ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zgodnie jednak z przepisem przejściowym, w stosunku do: (i) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, (ii) umów koncesji oraz (iii) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, do których nie ma zastosowania ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa - Prawo zamówień publicznych, przepisy te staną się aktualne dopiero od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Przepisów dotyczących e-fakturowania nie będzie się stosowało do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz do umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Ponadto, w przypadku umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający będzie mógł wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.