„Produkt polski” - nowe zasady znakowania

Poland
Available languages: EN

Resort rolnictwa opracował szczegółowe zasady dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych określeniem oraz znakiem graficznym „Produkt polski”.

Obecnie kwestia oznaczenia miejsca pochodzenia produktów regulowana jest na szczeblu unijnym przez rozporządzenie nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zgodnie z tą regulacją informacja o kraju pochodzenia jest co do zasady wymagana jedynie w przypadku, gdy jej brak mógłby wprowadzić konsumentów w błąd odnośnie do prawdziwego pochodzenia produktu.

Tymczasem, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Europejską Organizację Konsumencką BEUC, dla blisko 70% polskich konsumentów pochodzenie produktu stanowi istotny czynnik przy zakupie żywności.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, który ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, umieszczenie oznaczenia słownego lub graficznego „Produkt polski” będzie dopuszczalne, na zasadzie dobrowolności, o ile produkt został wyprodukowany na terytorium Polski oraz produkcja podstawowa wszystkich jego składników odbyła się w Polsce. Na zasadzie wyjątku, łączna masa składników, które nie spełniają powyższego wymogu może wynosić maksymalnie 25% łącznej masy składników produktu. Wyjątek dotyczy również sytuacji, w której danego składnika nie można zastąpić takim samym składnikiem pochodzenia polskiego.

Projektowana ustawa, która została właśnie poddana pod obrady Sejmu, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Od tej daty producenci będą mogli oznaczać określeniem słownym lub graficznym „Produkt polski” wyłącznie produkty, które spełniają wymogi nowej regulacji. Nowa ustawa nie wprowadza jednak obowiązku stosowania takiego oznaczenia.

Co istotne, według nowych zasad oznaczenie graficzne będzie musiało mieć postać grafiki określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotychczas producenci mieli pewną dowolność przy stosowaniu grafiki wskazującej na polskie pochodzenie produktu. Środki spożywcze, które są już oznakowane znakiem graficznym, niezgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu, będą mogły pozostać w obrocie do 31 grudnia 2017 roku.