De wetgever introduceert een overlegverplichting met betrekking tot de deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen

Belgium
Available languages: EN FR

Vertrekkende van de vaststelling dat werknemers steeds meer geconnecteerd zijn, ook buiten de normale werkuren, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt, heeft de wetgever de artikels 15 tot 17 van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie aangenomen. Deze artikels introduceren een overlegverplichting binnen het CPWB (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) met betrekking tot de deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Deze bepalingen zijn bedoeld om werkgevers aan te moedigen om overleg te plegen en zo mogelijk duidelijke overeenkomsten op te stellen over het gebruik van digitale communicatiemiddelen (zoals laptops, smartphones, tablets, enz.) die op maat zijn van elk bedrijf. Dit betreft geen “recht op deconnectie”, zoals in Frankrijk, maar laat aan bedrijven de mogelijkheid open om maatregelen in deze richting te adopteren.

De wet bepaalt dat, om de rusttijden, jaarlijke vakanties en andere verloven van de werknemers te garanderen, en om een balans tussen werk en privéleven te behouden, de werkgever een moment van overleg moet organiseren binnen het CPBW en dit niet alleen op regelmatige tijdstippen maar ook telkens wanneer werknemervertegenwoordigers binnen het CPBW hierom verzoeken. Het overleg zal betrekking hebben op de onderwerpen die verband houden met de deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

In principe wordt geen vaste frequentie opgelegd. Volgens de parlementaire werkzaamheden verdient het echter aanbeveling om dit punt telkens weer op de agenda van het CPBW te plaatsen wanneer zich belangrijke wijzigingen in het bedrijf voordoen die verband houden met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het balans tussen werk en privéleven.

Ten slotte kunnen de afspraken die voortvloeien uit dit overleg worden opgenomen in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 9 april 2018.